ردیف عناوین نیازهای فناورانه حوزه زیستی دانلود فایل PDF
1  ارائه مکانیسم و مدل ریاضیاتی انتقال الکترون در DNA
2  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻠﻮل +CD34   ﻧﺎﻣﯿﺮا
3  طراحی اوریگامی DNA

 

 

ردیف

عناوین نیازهای فناورانه حوزه کوانتوم

دانلود فایل PDF

1

طراحی دقیق چیدمان قفل لیزرهای ECDL برروی گذار D2 روبیدیوم

2

طراحی دقیق چیدمان گیرنده های کوانتومی امواج الکترومغناطیسیRF مبتنی براتم های ریدبرگ

3

طراحی مفهومی رشد بلورهای الماس نیتروژن تهی با چگالی هایی ازمرتبه چند ppb

4

طراحی دقیق چیدمان اپتیکی اندازه گیری پهنای خط لیزرهای ECDL

5

طراحی وساخت مدارIGBT برای کنترل جریان و زمان خاموشی جریان الکتریکی در یک مدار

6

تولید حالت خلاء چلانده تک مد با میزان چلاندگی بالا و اندازه گیری میزان چلاندگی

7

طراحی و  پیاده سازی عملیات تک مدی غیرگاوسی

8

طراحی و پیاده سازی عملگرهای جابجایی برای محاسبات کوانتومی فوتونیک

9

طراحی و ساخت عملیات تک مدی گاوسی در راستای دستیابی به یک پردازنده ی کوانتومی فوتونیکی

10

طراحی و ساخت تشدید کننده های غیرخطی بر روی نیترید سیلیکون برای تبدیل فرکانس

11

پیاده سازی آزمایشگاهی مدارفرابرد کوانتومی نیمه کامل (تبدیل فوریه)

12

پیاده سازی آزمایشگاهی مدارفرابرد کوانتومی کامل در حاﻻت متغیر پیوسته نوری

13

پیاده سازی حالت خوشه ای متغیر پیوسته تک بعدی با اسـتفاده از روش چندگانگی با  تقسیم  زمان در ترکیب بهینه ی فیبر و فضای آزاد

14

تولیدحالت شبهEPR با استفاده از ترکیب حاﻻت خلاء چلانده تک مدی

15

طراحی و ساخت یک مدوﻻتور تداخل سنج یکپارچه ماخ-زندر بر روی نیترید سیلیکون برای مدوﻻسیون دامنه

16

طراحی و ساخت حاﻻت گربه ی شرودینگر اپتیکی

17

طراحی و ساخت حاﻻت GKP در راستای دستیابی به کامپیوتر کوانتومی در بستر فوتونیک

18

طراحی و پیاده سازی عملیات جهان شمول چند مدی در رویکرد متغیرهای پیوسته

19

ارائه راهکاری برای جایگزینی تابعNTT در سیستم رمزنگاری پساکوانتومی کریستال کایبر

20

اشتراک گذاری اطلاعات مبتنی بر زنجیره قالب

21

تحلیل امنیت امضاهای دیجیتال پساکوانتوم مشبکه- مبنا در برابر حملات مرتبط با پیاده سازی

22

تدوین دانش فنی طراحی و ساخت شبکه ارتباطات کوانتومی ده نقطه‌ای (بخشی فضای آزاد و بخشی فیبر نوری)
در مجموع طول100 کیلومتر و نرخ بیت امن از مرتبه
 kbps1 تا  kbps300

 

ردیف

عناوین نیازهای فناورانه حوزه شناختی

دانلود فایل PDF

1

توسعه رویکردهای سمبولیک (منطقی و احتمالاتی) در توصیف عملکرد شناختی

2

طراحی مفهومی سامانه بینایی نوروموفیک

3

مدل های کوانتومی (مدل سازی نورونی، منطق کوانتومی و احتمالات کوانتومی) در توصیف عملکرد شناختی

4

مدل های یادگیری (بهینه سازی) توسعه یافته با الهام از مغز

5

تحلیل جامع مکانیزم های کدگذاری اطلاعات در شبکه عصبی بیولوژیک و توسعه رویکردهای کدگذاری

6

تهیه نقشه آناتومی عملکرد حسی و شناختی مغز (نواحی مغزی)

7

مدل های توسعه یافته دینامیک نورونی

8

طراحی مفهومی سامانه طبقه بندی نورومورفیک