آخرین مهلت ارسال مقالات (تمدید شد)
1402-09-20
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1402-09-26
آخرین مهلت ارسال پروپوزال طرح ها(RFP) (تمدید شد)
1402-11-30
آخرین مهلت ثبت نام
1402-09-27
تاریخ شروع همایش و رویداد
1402-10-02
تاریخ پایان همایش و رویداد
1402-10-04