دبیرخانه اجرایی

·        دکتر ستار جداری سلامی(معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)

·        دکتر بهمن نقدی(معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی)

.        دکتر احمد شیرین کلام (رئیس دانشکده فناوری های همگرا و کوانتومی، مسئول برگزاری همایش و رویداد)

.        مهندس امید چارلنگی زاده (مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات)

.        دکتر ساسان صعودی (مدیر دفترتوسعه فناوری و ارتباط با صنعت و آفرینی، دبیر اجرایی)

·        دکتر مهرانگیز قاضی (مسئول رویداد صدرا و محصولات دانش بنیان آزمایشگاهی)

·        دکتر سکینه فرجی

·        دکتر حسنا سوری

·        دکتر هیلدا صالح

·        دکتر حسین اسلامی مفید آبادی(رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان)

·        حسین سمندری(مسول امور مالی رویداد)

·        مهندس نرگس ترکمان

·       مژگان افضلی

·        سلیمان مرادی

.        سیف اله محمدی

.       فرزانه کندلویی

·        کیان مشایخی

.        انسیه خادمی

·        امیر رضا یوسف وند

·        سمانه نمازی

·        درسا سلیمانی

·        زهرا خلفی

·        مریم خسروانی نیا

·        زینب قلهکیِ

·        مبینا سادات معروفی

·        مهساسادات مهاجران

·        زهرا فارسی