هزینه های شرکت در همایش و رویداد حل مساله

هزینه شرکت با مقاله به ازای هر مقاله:   100 هزار تومان

هزینه شرکت بدون مقاله : رایگان

هزینه اخذ غرفه : رایگان

هزینه ثبت ایده : رایگان

 

هزینه های خدمات

هزینه ناهار به ازای هر روز : 120 هزار تومان

* لطفا به منظور رزرو غذا حتما روز مورد نظر را مشخص نمایید.