فرم های لازم

 

 

 • اطلاع رسانی و فراخوان مسائل فناورانه از طریق سایت رویداد علوم و فناوریهای همگرا و فناوریهای کوانتومی
 • ارسال طرح های متقاضیان گرامی به ایمیل qcst-2023@iauctb.ac.ir درقالب (پروپوزال طرح)
 • غربال اولیه طرح ها توسط دبیرخانه رویداد
 • برگزاری جلسه تبیین مسائل فناورانه با نمایندگان سازمان صاحب نیاز (قبل از برگزاری رویداد)
 • تکمیل قالب پاورپوینت ارائه توسط مخاطبان در قالب (پاورپوینت ارائه)
 • داوری اولیه در قالب جلسه 3۱ دقیقه ای با حضور داورانی از اعضای هیأت علمی و متخصصان
 • ساخت یا اصلاح نمونه اولیه
 • تامین گرنت پژوهشی برای ساخت، اصلاح یا تست نمونه اولیه
 • دریافت و بررسی گزارش های کاری به صورت هر هفته و راهبری تیم منتخب
 • دریافت فرم تکمیل شده ساخت نمونه از مخاطیان
 • ارسال نتایج و نمونه اولیه به شرکت جهت بررسی عملکرد نمونه در شرایط کاربردی
 • داوری نهایی با حضور نماینده سازمان، با توجه به نتایج حاصل شده از بررسی طرح در صنعت
 • تقدیر از برگزیدگان چالش بر اساس داوری نهایی
 • تعامل با برگزیدگان توسط سازمان و بر اساس سیاست های سازمان صاحب نیاز