1. فناوری‌های نوری و کوانتومی (فناوری و کاربرد لیزر،  بیوفوتونیک، نانوفوتونیک، اندازه گیری های نوری و تکنیک های تصویر برداری نوری، رمزنگاری کوانتومی، محاسبات کوانتومی، اطلاعات کوانتومی، حسگرهای کوانتومی، ارتباطات کوانتومی، رایانش و پردازش کوانتومی و...)

      2. فناوری‌های اطلاعاتی-شناختی (هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، بلاک چین، اینترنت اشیاء، شبکه‌های سایبری، علوم اعصاب شناختی و روانشناسی شناختی، نقشه برداری و تصویربرداری مغز، شناخت اجتماعی، علوم شناختی و رسانه، فناوری های واسط و بازیهای جدی و ...)

      3. فناوری‌های شیمی-زیستی (بیوانفورماتیک، بیوتکنولوژی، حسگرهای زیستی، پروتئومیکس، ژنومیکس، نانوبیوتکنولوژی، نانوبیومدیسین، نانوافزاره‌ها، متامواد و...)

      4. کمومتریکس (شیمی سنجی)