در روند تحولات علمی جهانی، همگرایی فناوریهای نانو، زیستی، اطلاعات، علوم شناختی و علوم اجتماعی (NBICS)، موج جدیدی از خلاقیت‌ها و نوآوری‌ها را با ایجاد رشته‌های علمی و الگوهای مهندسی نوین به همراه داشته است. فرایند همگرایی در پژوهش‌های علمی موجب می‌شود علوم و فناوری‌های‌ متمایز و جدا از هم جهت حل مسائل به یکدیگر بپیوندند. این فرایند منجر به همگرایی سازمان‌دهی شده در تولید و توسعه محصولات در زمینه‌های جدید و نوظهور شده و می‌تواند یک مدل تجاری مناسب برای دستیابی به بازارهای تجاری باشد. در این راستا اولین رویداد علوم و فناوریهای همگرا و فناوریهای کوانتومی بستری برای گردهمایی و ارائه ایده، دانش و فناوری در این حوزه خواهد بود.

این رویداد در قالب برگزاری همایش و نمایشگاه تخصصی ارائه ایده تا محصول می باشد. همچنین نشست های تخصصی در حوزه فناوری های یاد شده با صاحبان مساله و ایده برگزار می گردد. از جمله بخش های جنبی این رویداد پنل دانشجویی و پنل استارت آپ ها است.