کمیته های علمی

   دبیر علمی همایش: دکتر ملیحه رنجبران

کمیته فناوری های نوری و کوانتومی

دکتر سیده مهری حمیدی

دانشگاه شهید بهشتی 

رئیس کمیته

دکتر سعید آزادیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر حبیب تجلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

عضو

دکتر ساسان صعودی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر فاطمه رضایی

دانشگاه خواجه نصیر

عضو

دکتر پریسا فخری

پژوهشگاه نیرو

عضو

دکتر علی معتضدی فرد

 

عضو

دکتر حمید نادگران

دانشگاه شیراز

عضو

دکترحسن پاکارزاده

دانشگاه صنعتی شیراز

عضو

دکتر سهراب احمدی

دانشگاه تبریز

عضو

دکتر سودابه نوری

دانشگاه مازندران

عضو

دکتر  شریفه شاهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

عضو

دکتر محمد اسدی

پژوهشگاه دانش های بنیادی

عضو

دکتر محمد علی منصوری بیرجندی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

عضو

دکتر محمد کاظم توسلی

دانشگاه یزد

عضو

دکتر سارا درباری

دانشگاه تربیت مدرس

عضو

دکتر صالحه بهشتی پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر بابک وکیلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر مهدی شافعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر امیررضا صدرالحسینی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر شهرام سلیمانی 

مرکز تحقیقات فناوری های کوانتومی واحد علوم و تحقیقات

عضو

دکتر عاطفه قادری 

مرکز تحقیقات فناوری های کوانتومی واحد علوم و تحقیقات

عضو

دکتر امیرحسین صالحی شایگان

مرکز تحقیقات فناوری های کوانتومی واحد علوم و تحقیقات

عضو

دکتر لعیا دژم 

مرکز تحقیقات فناوری های کوانتومی واحد علوم و تحقیقات

عضو

دکتر مهدی خواجه 

دانشگاه مالک اشتر

عضو

دکتر مهدی معینی آرانی 

دانشگاه مالک اشتر

عضو

دکتر مهدی داوودی 

دانشگاه مالک اشتر

عضو

دکتر علی مهری 

دانشگاه مالک اشتر

عضو

دکتر سید محسن موسوی 

دانشگاه مالک اشتر

عضو

دکتر باقر باقرپور 

دانشگاه مالک اشتر

عضو

دکتر حسین داوودی یگانه

دانشگاه شهید ستاری

عضو

دکتر بهرام عابدی روان

دانشگاه شهید ستاری

عضو

 

کمیته فناوری های اطلاعاتی-شناختی

دکتر رضا خسروآبادی

دانشگاه شهید بهشتی

رئیس کمیته

دکتر احمد شیرین کلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر میر شهرام صفری

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

عضو

دکتر علی شهبازی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

عضو

دکتر محمد ناصحی

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

عضو

دکتر محمدرضا دلیری

دانشگاه علم و صنعت

عضو

دکتر حمیدرضا پوراعتماد

دانشگاه شهیدبهشتی

عضو

دکتر سعید صادقی

دانشگاه شهیدبهشتی

عضو

دکتر ستاره مختاری

دانشگاه شهیدبهشتی

عضو

دکتر جمال امانی راد

دانشگاه شهیدبهشتی

عضو

دکتر رضا ابراهیم پور

دانشگاه صنعتی شریف

عضو

دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

دانشگاه تهران و  پژوهشگاه دانشهای بنیادی

عضو

دکتر فاطمه باکویی

دانشگاه شهید بهشتی

عضو

دکتر رضا خسروآبادی

دانشگاه شهیدبهشتی

عضو

دکتر علی خادم

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

عضو

دکتر جواد صفایی

دانشگاه فردوسی مشهد

عضو

دکتر خاطره برهانی

دانشگاه شهیدبهشتی

عضو

دکتر حسین وهابی

دانشگاه تهران و پژوهشگاه دانشهای بنیادی

عضو

دکتر جواد حاتمی

دانشگاه تهران

عضو

دکتر محمدرضا بیگدلی

دانشگاه شهید بهشتی

عضو

دکتر حمیدرضا مهدیانی

دانشگاه شهیدبهشتی

عضو

دکتر علیرضا طاهری

دانشگاه صنعتی شریف

عضو

دکتر اسماعیل زیبایی

دانشگاه شهید بهشتی

عضو

دکتر سید هادی یعقوبیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر هیلدا صالح

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر مجید انصاری

پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی

عضو

دکتر سعید طهماسبی 

مرکز تحقیقات فناوری های کوانتومی واحد علوم و تحقیقات

عضو

دکتر حمیدرضا مهاجرانی

مرکز تحقیقات فناوری های کوانتومی واحد علوم و تحقیقات

عضو

دکتر هادی روحانی

دانشگاه مالک اشتر

عضو

دکتر شهروز جانباز 

دانشگاه مالک اشتر

عضو

دکترمریم حاجی اسماعیلی

واحد تهران مرکزی

عضو

 

 

کمیته فناوری‌های شیمی-زیستی

دکتر همایون احمد پناهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رئیس کمیته

دکتر الهام چمنی

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عضو

دکتر زینب باقری

دانشگاه شهید بهشتی

عضو

دکتر هادی گیویان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو

دکتر فرشته نعمت الهی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو

دکتر کامبیز لاریجانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عضو

دکتر فریبا تدین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

عضو

دکتر امیر عبداله شریف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

عضو

دکتر آرش افشار ابراهیمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

عضو

دکتر عاطفه تمدن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر سعید حسامی تکلو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر زینب توسلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر راهبه امیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر حسنا سوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عضو

دکتر زهرا کمال 

دانشگاه تهران

عضو

 

کمیته شیمی سنجی

دکتر علی نیازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

رئیس کمیته

دکتر جهانبخش قاسمی

دانشگاه تهران

عضو

دکتر محمود سهرابی

واحد تهران شمال

عضو

دکتر وحید زارع شاه آبادی

واحد ماهشهر

عضو

دکتر مسعود روحانی

دانشگاه ولی عصر

عضو