اهداف همایش و رویداد

  • ترویج ماموریت دانشگاه در زمینه دانشگاه حل مسئله و کارآفرین در حوزه علوم و فناوری‌های همگرا و کوانتومی
  • تحقق اهداف بسته توسعه فناوری و نوآوری سند تحول و تعالی دانشگاه
  • آشنایی با زیست بوم فناوری و نوآوری در حوزه علوم و فناوری‌های همگرا و کوانتومی
  • نمایش پتانسیل‌ها، ظرفیتها و زیرساختهای دانشگاه در حوزه علوم و فناوری‌های همگرا و کوانتومی از ایده تا محصول
  • ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه علوم و فناوری‌های همگرا و کوانتومی
  • تشویق و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برجسته دانشگاه در این عرصه و ایجاد روحیه امید و خودباوری در آنها
  • شبکه‌سازی میان متخصصان، نوآوران و کارآفرینان داخل و خارج از دانشگاه در حوزه علوم و فناوری‌های همگرا و کوانتومی