اطلاعیه شماره 3: تحویل فایل پاورپوینت ارائه
30 آذر 1402

شرکت کنندگان محترمی که مقاله آنها به صورت سخنرانی پذیرفته شده است، لطفا طبق زمانبندی موجود و شماره کلاس اعلام شده، فایل پاورپوینت خود را تا نیم ساعت قبل از ارائه تحویل دبیرخانه همایش نمایید.